sad O C O shish
آمار ِ همه ِ چیم زده ِ بالا کُلا:|خُدایی شفام بدهِ. . .

*مُعتااد َم معتاد ِ لواشک ُ موزیک ُ رضا صاذقی ُ دل تنگی ُ عشق ُجزا ُ رمان ُ. . .اووووووف خسته ِ شدم!:|چه ِ تعطیلات مزخرففففی:|او ـق!

*آلزایمر َم ک گرفتمُ . . .خوشبختممممم

*الان باید من آهنگ ِ همه ِ چی آرومه رو ُ گوش کنم!واقعا همه ِ چی ارومه هااا دروغم نمیگم!

+ ف.سین
sad O C O panj
خواست َم یه ِ کاری بکنم انقَد دلم نگیره ِ نشستَم دالان ِ بهشت ُ شروع کردَم!همه تو پروفایلشون نوشت َن دوس ِش دارن ُ همَم دارن میخونن:دـی گفتم منم بخون مِش!عاالی ِ. . .:)

*اَه اَه آهنگای ِ شاد دیگه ِ حاالم ُ به  ِ هم میزنن!

+ ف.سین
sad O C O chhar
عَن توش. . .زندگی ِ مـا داری ـم؟هـــ ــهی!خُداــع:|چه ِ کنم اخه ِ!هیشکی ا دلم خبر نداره !همه ِ برنامه ِ هایی ک ریخته ِ بودم ب هم ریخت حوصله ِ هیچی نرر َم!:|هیچیییییی. . .فقط تنها چیزی ک میخوام اینه ِ ک ِ در ِ اتاق ُ ببندَم با ولوم ِ کم آهنگ بگوش َم هر آهنگی. . .هیچ فکر ُ خیالی نبااشه ِ:|هیییچ. . .نه َ میخوام چیزی یاد بگیر َم نه. . .!همی ـن!داداشم َم میخوام:|میخوا مِش

*فرزاان کامنت دونیت ُ چرا بستییی آخه ِ؟:|

*زندگی ِ ما خری ِ:/

*قلیون ُ،آهنگ ُ،گوشی ُ،فکر فکر فکر. . .متنفرم ازتوووون:|

+ ف.سین
sad O C O se
هــعی خُدا!دلموون میگیره ِ به ِ هرکی میگی ـم مخسره ِ میشیـم!هههه. . .فاااک:|

+دل َم میخواد وقتی بُغض دارَم وقتی ناراحتَم وقتی دلگیر َم از آدما. . .یکی رو داشته ِ باشم بیاد تو چشام زُل یزنه ِ و بگه ِ لامصَب درس میشه ِ ناراحت نباااش تو ُ من ُ داری:|افسووووس. . .

+ ف.سین
sad O C O dow
اینج ـا دنیای ِ مجازی ِ:

همونجایی که ِ همه ِ واسه ِ همدیگه ِ شاااخ میشَن. . .

همونجایی که ِ یه ِ پسر واسه ِ یه ِ دختر با رفیق فاب ِش ب هم میزنه ِ. . .

همونجایی که ِ بعضیا راضی َن واسه رسیدن به منافعشوون بقیه َ رو ناراحت کنن!. . .

همونجایی که ِ  افتخار به ِ داشتن ِ لینک ِ بالاست ُ تعداد بازدید ُ لحن حرف زدن ُ . . .

همونجایی که ِ هر کی هزاار تا رنگ داره ِ هرچند قبول نداشته ِ باشه. . .

همونجایی که ِ واسه ِ اینکه ِ معروف بشی باید یکی ُ خراب کنی. . .

همونجایی که ِ همه ِ وباش اورجیناال ِ . . .

همونجایی که ِ همه ِ آدمای ِ مجاازیش خاااصَن خااااص. . .

همونجایی که ِ همه ِ حرفاش دخترونس ولی کِسی ک داره ِ تایپ میکنه ِدستاش مردون َس. . .

همونجایی که ِ همه ِ اصلیتشوون تهرونیه ِ واسه ِ خاطر شغ ـل باباشون شهرستان َن. . .

همونجایی که ِ اگه ِ یکی بت بگه ِ عاشقته ِ دروغ نیست. . .از همون اول عاشقت بوده ِ. . .(هه)

همونجایی که ِ یه ِ پسر ساده ِ تو دل برو نمیشه ِ همه باباشون لکسوز دارَن ُ حتما یه ِ عکسم باش دار َن. . .

همونجایی که ِ همه ِ عاشق ِ دیوونه ِ بازی ُ. . .اَن

همونجایی که ِ بیشترشوون  مایه ِ دارن خارج رفتَن. . .

همونجایی که ِ همه ِ شکست عشقی خوورد َن. . .

همونجایی که ِ با هرکی یه ِ بار چت کنی عاشقت میشه ِ. . .

اینجا اینجاااس. . .تو یه ِ همچین جای میگذرونیم بیشتر ِ وقتامون ُ. . .

*پلیززز کسی به ِ خودش نگیره ِ مخاطبی وجود نداشت!

+ ف.سین
sad O C O yek
دیش َب یه ِ وعضی بود اص ـَن!آسموون یک سر و صدایی میکردااا. . .بیژور :|تا صُب تو تراس بود َم رعد ُ برق میزد عشخ میکرد َم:دـی تا صُب َم دلم درد کرده ِ. . .پیف!م َن نمیدونَم این مسافرا چ ِ میکنن با این هوای ِ اینجااا-:|-!مَن تر تر میلرزیدم با صدای بارووون. . .صُب ساعت پنش!اووووو 

مَن ینی موند َم این دختی عموم چ ِ ریختی خونده ِ این کتابار ُ:|ینی ـا میزارمش ـون جلوم "مخم میگوزه ِ"!چی ِ آخه ِ باااا:|چُس مثقال ا َ این مخ ُ شانس ُ فلان بقیه ِ کااش ما داشتی م!هـع !

مَن ینی نمیدون َم آخرش برم زبان یا نه َ:|بااا میخوام برم حوصله نرر َم:|آآآییییی. . .:((

*سیگاار ِ صورتی. . .:Xx

*قالِب قب لـی به ِ دلیل ِ خز بود َن گوز ـید(:)

+ ف.سین
sad O C
میدون ـَم اینکه ِ حالم بده ِ گُذرااست!هم َم میشناس َن من ُ. . .اما خوشحال َم هسم ک ِ تکلیفش روش َن شد بالاخره ِ. . :|بلاتکلیفی خعل ـی بده ِ!!!

*متنفرررَم از ایناای کِ یه ِ جوری میخوان به ِ گوش بقیه برسونن کِ من مایه ِ دارم ُ. . .فلان:|باو بسه ِ اینقد چُس نباااش:|داری ک ِ داری مایه ِ دار واقعی اونیه ِ ک انقد داره ِ دیگه ِ اسمشم نمیاره!ههه. . .دلم واست سوووخت!

*مامان َم تو یه ِ فرشته ِ ای. . .یه فرشته ِ عااااشقت َم. . .:****نباشی نیس َم مامان:|

*دلَم داره کپک میزنه ِ خُدا!

+ ف.سین
sad O Bst O nOh
نــهَ نِمـی دانــی...!

هیچــکَس نِمــی دانـَــد...!

پُشتِ ایــن چِهــره یِ آرامـ در دلــَــم چه ِمیگــذَرد...!

نِمـی دانـی...!

کَســی نمـی ِ داند. . .

این آرامش ظاهِر وَ این دل ِنـــــــا آرام...!

چقــَدر خسته اَمـ میکنــَد...!

*خُدا میشه ِ یه ِ نگاهم اینور بندازی؟دل َم قد یه ِ دنیا که ن َ!قد بزرگی خودت گرفته. . .گرفته:|

+ ف.سین
sad O Bst O hasht
ای خُداااااااا. . .بد شـ ُد خعلی بد!:|دلم برات تنگ شده ِِِِ:((بیژوووور:((نفهممممم:((

 

+mikham mas sham bokonam khodaro nega inghad bekesham ta bedam shosharo bega
+ ف.سین
sad O Bst O haft
اووف. . .دلم گرفته ِ!حس ِ تنهایی دار َم:|اصا ً نمیدونم چی میخواام:|اوووف. . .چه ِ کنیم دگر باید تحمل کنی م!امروز رفتیـم باغ ِ نیلوفراین ـا کلی گیلاس میل نمودیم!یدون َم گل رز آورد َم خعلیم دوسش میدار َم:ایک ـس دوربین یادم رفته ِ بود با گوشی عسک گرفتَم خوب نی:| هــــ ــــــــــعی. . .

*یا خ ُدا دیگه ِ گولمون نزن بااااااو. . .فردا اون یارو بی ـاد دیگه ِ:|فدای َت بنده ِ. . .:دـی

*دهن ِ هرچی بی مراامه ِ سرویییس:|

*تولدم نزدیک است ُ ذوق ِ بنده ِ شدییید:دـی

+ ف.سین
sad O Bst O shish
ینی این ُ دیدم غشششش کرد َم. . .

~@ ~@~@~@
.
.
.
.
.
اسپرمهای دکتر شریعتی در حال گشتو گذار!.

+ ف.سین
sad O Bst O panch
خُ ـل شدَم اساس ــی آآ ینی!هااااه. . .:))ا َ صب که بلن شد َم رفتم یِک جایی پنچ دقه ِ ای اومدَم باز دراز کشید َم ُ طبق معموول آهنگ و . . .آها یادم اومَد یه ِ چن دقه ِ ایم رفتم بیرون ا اتاق َم غیر اون عمل اضطراری:دـی بعله ِ اونور می رَم اینور میام یاد ِ آهنگ ِ قدیم ی ِ این پسره ِ میفتم!اسمش یادم نی فک کنم اشکین ِ!:|حالااااه. . .همش میگم فُلانی ای ستمگررر فلانی بازیگررر. . .:دـی جدیدا ً زیادی گوش میدم آهنگای ِ قدیمی ر ُ!شاید اثرات ِ اوناس ک ِ یکم خُل شدم!و َ در حال ِ اسکُل شدن نیز میب ـاشم!

*یه ِ پیشنهااد:دـی سپید دندان ُ حتما ً بخونین!!!

*بهِ نقل از ساغر ک ِ الان اینجا نشسته ِ میگه ِ:خداااعا به ِ تموم ِ بیکارای ِ دنیا(عالَم:دـی)کمک کُن. . .

*بَه بَه آش ِ دووغ. . .خعلی زیباا واقعا ً!

*شاید آهنگ ِ اینجار ُ عوض کنم یک فاز ِ شادی بش بدم!:|

+ ف.سین
sad O Bst O chhar
یه ِ وعضیی ِ. . .چیشام ضعیف شُدَن!البته ِ یه ِ مدت ضعیف بوود بعد خوب شُد حالا بازم ضعیف شُده ِ!:|مجبورم تو خونه ِ عینک بزن َم:|که ِ الان َم زدم:دـی من فرزانه ِ عینک به ِ چشم ای لاف یو پی ام سیییی. . .:دـی نِت برام خعلی متنوع تر شُده ِ. . .خوش میگذره ِ این روزا:)همش بازی ُ رمان ُ -کتاب ُ-نتُ آهنگ ُ گوشی ُ مرور ِ آرزوها ُ رقص ُ ورزش ُ. . .:دـی. . . کُلا ً عشق میکنم. . .:دـی

+ ف.سین
sad O Bst O se
اوخیی چقد خوبه ِ واقعا ً تعطیلی!!!آدَم میتونه ِ یه ِ نـفس ِ رااح َت بکشهِ . . .!موج سوار ُ تموم کرد َم شروع کرد َم ب ِ خوندن ِ"British lIfe"باحااله ِ :/ سه ِ فصلَم درس خوند َم:دـی کلی َم با این حال کرردَم~~>کلیک شنب َم بالاخره ِ میر َم خر ـید.بعله ِ!:دـی من موند َم کدوم مدرسه ِ ثبت نام کنَم!خب شاید قبول ن شَم!:|(خدا نکنه ِ:()باید تا جوابش میاد یه ِ مرس ِ خوب پیدا کنم ثبت نام کنَم!اوووف. . .:|

*اَلان مُتوَجه شُدم که اسمِ بزرگ تَرین سایت هایِ دُنیا معمولاَ دو تا O داره؟؟؟
clOOb
facebOOk
gOOgle
yahOO
احتمالا این خارِجی ها معتَقِدَن کهِ دو تا سوراخ کنارِ هَم رمز ِموفقیتهِ:دــی

+ ف.سین
sad O Bst O dow
 

امروز امتحانام تموم شُد!اما ۲ تی ـر آزموون دار َم!باید بخونم ُ قبول شَم!:|دُعا یادتوون نره ِ. . .!کمتر میام نت این چَن روز ُ!به ِ امیدِ خُد ـا:)

+ ف.سین
sad O Bst O yek
دیگه ِ مخَم نمیکشه ِ امتحان آخری ُ بخون َم!و َ امکان َم داره ِ نخوون َم!:|واقعا ً دیگه ِ نمیکشه ِ. . .سنگینه ِ:|میخواام دکور ِ اتاقم َ عوض کن َم!!!نمیدونم چه ِ ریختیش کن َم!:|اما فردا شاید عوضش کن َم!

*با قافیه ِ حال نکنَم ردیفش میکن َم:دــــی والاااااااااا!:|چی فک کردی؟:|

+ ف.سین
sad O Bst

"و َ به ِ جـ ـایی میرسی که ِ بی نفاوت میشی. . .

نا اُمیدنه هاااا!

بی تفاوُت. . ."

ین ـی ا صُب که ِ اومدم نشست َم پشت ِ پی سی،آهن گ ِ آقا محسن ُ میگوشَم!رفت َم وبش. . .عاشق ِ آهنگ ِ شد َم:ای ـکس امروز َم سه ِ شنبس خود َم میدون م!:دـی فردا فینی ـش!بعدش َم عشق ُ حال ُ فلان!میر َم زبان!دروغ گفت ـَم:دـی !شب ُ روز با خود َم درگیرم که مو هام ُ کوتا کنم یا نه َ آیا؟>:|اووف. . .!آخه ِ حیفشوون نی!هنو تصمیم ِ قطعی نگرفت َم!

*بَد جوووری درگیر َم با خود َم!بد جووری:|

*م َن آخرش میش َم لواشَک!

*مطمئن َم ینی فردا عربی ر ُ شیک میرین*َم!جان ِ خود َم هیچی نمیدون َم!:|

*دنبال ِ ی ِ عکس َم قالب بساز َم!:/نیس:|یکی بلده ِ سایتی چیزی بده ِ برم بین َم خ ُ دیوونه ِ شدَم!:|

*اینروزا به ِ جای "شرافت"ا َز بعضی انساان ها "شر " ُ "آفَت"میبینی. . .!

*دل َم برات تنگ شده ِ داداشی:(مامان میگُف هیکلت تووپ شده ِ!خدارو ُ شکر. . .ایشالا میای:)

+ ف.سین
sad O nuzdah
همچـین دلم نوشتن میخواااد!نوشتن َم نمیااد!هی من میگیرم ِش این در میره ِ!اع بااا!آها. . .یافت َم!نوشتن ُ میخواام چی!میرم داستان بخون َم. . .:دـی~~~> "پ ـرِتی فِی ـــس":** خعلی دوس ِش داوور َم!بعد امتحانا بای َد ۵۰۴ رو ُ بخون َم:|اُه. . .!چه ِ روزگار ِ تلخی واقع ـً!

*این ـجا سرزمینی ِ کــــه پشت ِ" دوستت دارم "هاش نوشته ِ چیــــــــــنی:|فاااااااااااک. . .

*میخوام موهام ُ کوتاه کنم به ِ سلامتی:دـی

+ ف.سین
sad O hijdah
سرَم داره ِ میتررررررکه ِ. . .:((خُتــــــــاااا:|خوابَم نمیبره ِ این رـوزا کم خوابی دار َم:(( دو روز دیگه ِ مونده ِ دیگـه ِ فک کنم تا چارشنبه ِ:|جون ـَم!تمووم میشه ِ. . .این دوروز ُ نیم ساعت زود میریم با دوستا بگیم بخندـیم کی میدونه ِ سال دیگه ِ همدیگر ُ میبینیم یا نه َ؟:|البته ِ باطی ُ اسما ر ُ ک تابستون َم میبینم!اما خ ُ دلم تنگ میشه ِ کلا ً. . .:|هــ ــعیـع. . .

*عقیده ِ بعضی آ از عُقدَشـ ـون ریشه ِ میگیره ِ. . .:)

*مـَن که نمیفهم َم این حس ـار ُ. . .!

*فک و فامیله ِ؟هادی (۵ساله ِ)اومده ِ میگه ِ فرزاااان زنم میشی؟من َم غش غش!مامانم ُ صدا کردم بش بگم خجَل زده میشه قایم میشه ِ!یا خُدا.  .  .:))

~~~>:|~>:((

 

+ ف.سین
sad O hifdah
امروز هَوا ابریه ِ. . .خعلی خووبه ِ!اما مَن گرما رو دوس میداار َم:دـی امتحاان ِ امروزمَم خووب بود!:)باطی گفت َم بیاد درس بخونی م!هرچند باهَم باوشیـم درس نمیخون یـم!ولی خو ُ. . .خوبه ِ دیگه ِ کلاً:دـی یَک وحشی شدم این روزااا. . .اصً یه ِ وعضی ِ به غرـعان هاااا. . .! 

*اینروزا بد جوری رو مخ ِ مامانمَم واسه ِ خرید ِ یه چیزی:دـی یکی دو ماه دیگه ِ میخرم:دـی حتماً!

*هَمیشه ِ یکی پیدا میشه ِ ک هـلــت بده ِ!چه نشست ـه باشی روی تااب!چه ِ ایستاده ِ باشی لب پرتگااه!پس مراقِب بـاش. . .:)

+ ف.سین
sad O shunzdah
اولی ـن امتحاانی که ِ خعلی خوب داد َم امرووز بوود:دـی ینی عالی بوداا!خر کیف شد َم. . .چهارشنبه ِ نزدیییکه ِ. . .:دــی،حامد امرووز رَف. . .دلمب رااش تنگ میشـه ِـع :|هــ ِعی. . .

*گمون َم اسب ِ سفید شاهزاده ِ من ُ کشتن ُ باش سوسیس درس کرد َن وگرنه َ امکان نداشت اینقَد دیرر کنه ِ:دــی

+ ف.سین
sad O punzdah

س َخــت ترین کار ِ دنیا ترمیم ِ اعتمادیه ِ که ِ،

اَ ز بِ ـین رفته ِ. . .

اعتمااد به ِ عشقت

اعتمااد به ِ آیندت

اعتمااد به ِ نفس ِت. . .:|

زَباـن اص ً نخووندَم!طبق ِ معموول. . .نمیدون َم چوُطوُری میگذره طول ِ روز هیش کاری نمیتون َم بکن ـم!چه ِ کنم به ِ دررک:)امتحانا تمووم شه ِ هاا ینی من نمیدون َم چیکار بایَد بکنم!ا بس کار دار َم بعدشوون!هووف. . .:|آخه ِ واقعا ً من سر در نمیاارم تو این روزآی ِ بهااری به ِ این قشنگی چرا بایَد ما بمـ ونیم خوونه؟ایـن ینی. . .چی بگم آخه ِ؟!من خرم اگه ِ خوُدمو ُ نکش َم. . .:دـــــــــی

*اتاقم ُ تمیز کرد َم باز میخوام بهم بریز َم!تا شَب وقت میدم ب ِ خودم:دـی

*اونی َم که ما دیشَب دیدیم موشکی چیزی بوده ِ ا سوی ِ روسـ یه ِ یا سوریه ِ!نمیدون َم والا:دــی پپسی مسخره ِ بازیه ِ بااااا. . .

*چقَد واقعا ً رویایی تر شد َم تازگیا. . .خداوندا خودِت ب ِم رحم کُن بیچارم ِ جان ِ تو ُ. . .:|

*فرزانه ِ به ِ نقل ا َز یااس میفرمااید:واسه ِ هر در بسته ِ ای حتما ً یه ِ کلیدی هَس. . .!

*آهنگَم شدیدا ً لااایک:**

+ ف.سین
sad O chhardah
به ِ گزارش ِ فرزانه ِ:امش َب نشسته بود ـیم حامد زنگ زد گُف زودی بررین پشت ِ بووم عکس ِ پپسی افتاده ِ آسموون!آقاا ما تندی رفتیـم با ـلا یه ِ تصویر ِ خعلییی جالبی بوود!واقعا ً!ا!شبیهش َم بوداا!یه ِ چیز ِ بطری مانند بود ک ِ تووش خالی بود!خعلی زوود ناپدید شُد!متاسفاانه ِ دوربین ِ همچین قوی اَم نداریم عکس بگیریم معلووم شهِ!دوربین ِ بنده ِ ۱۴ مگااس اَما نش ُد که بشه ِ!من تا صُب منتظر میمون َمم تا شاید بازم دیدَم:دـی ایندفه ِ دیگه ِ خودم ُ میکشَم تا عکس بگیر َم:)

+حامِد الاان اومَد میگه ِ درااز کشید َم تو پارک یهو دید َم یه ِ نیمچه فیلمی با گوش ی ِ گراز َش گرفته ِ!چطوری میتون َم کلیپ بزارم ؟؟راهنمایی پلیزز:؟

+ ف.سین
sad O sizdah
 

یه ِ حسی ِ هااا این لامص َب!مُزخررق ترین ِ حس ِ دنیا"بلاتکلیفی":|ینی ای ـن دل َم داره ِ میتررکه ِ!امرووز درس َم نخوند َم!انگاار که ِ منتظر یه ِ چی باوش َم!اوووووف. . .دار َم دیوونه ِ میش ـَم ینی!:|

+هادی یَنی نموود منو ُ!صب مرد َم تا اتاق ُ جم کن َم بیژور اوم َد بهم زدش!خُل وَــض

+ ف.سین
sad O davazdah
اُتاقَم ی ِ ـوعضیِ هاا. . .بایَد بُلـن شم الاان جمِش کُن َم شکل ِ دیوونه ِ خونه ِ ـشُده ِ:دـی چاره ِ ای نی؟هَس؟نه َ دیگـ ِ نیس!بای َد جوون بکن َم:/یه ِ چیزی دیرووزی اعصابمُ بدجوووری داغوون ک َرد!دختره ِ ۵ ماه بیشت َر نیس رفته ِ کلااس زبان اونوَخ داریـم با هَم حررف میزنیم!وسط ِ حرفش میگه ِ اوووم فارسیش یاد َم رفته ِ!ینی من میخوامااا بگیر َم . . .!

*آخرش َم من نه َ دلگرمی یافت َم نه سرگرمی!

*هیـ ـچ حسی نداار َم!خُنثی میباش َم:| 

+ ف.سین
sad O yazdah
مَن رسما ً عاشغ ِ تابست ـونَم آآآ ینی . . .تعطیلی،خوُـش گذروونی،بخصووص میوه ِ هااش:دـ ی وَ وَ وَ بخصووص هلوش:دـی~~>:Xآی لاولـ و هلووو"x،اَلاان ظُهر میباشد میدون َم خودتونم میدونید باز گُفت َم دیگ ِ:دـیش من اَز اـلعان ب بعد حس ِ فوق العاده ِ خووبی دار َم!اما شبا. . .سگ به ِ تمااام معن ـا!نمیدون َم دقیقا ً چرا:؟اما میبای َد بیابـ م ک ِ مطمئن ً نمی یـابَم:دـ ی!بعـله ِ دیگ ِ:|تا چَن دقه ِ پی خنثی بود َم هیچچ حسی نداش تَم ک ِ یک بااره ِ دیدیم مادَر براموون هلو گرفت َن ُ بسی بسیار فراوان همچین ا َ جام پرید َم ک ِ . . .(بقیه ِ جمله ِ با خودتوون دیگه ِ من مسوول نیست َم).

*۱ی َنی این اعتمااد به ِ نفس ِ بعضیا جلَب ِ واقع ً!طرف نمیدون َم خودش ُ چی حسااب کرده ِ ۳۷ سالشه ِ فیسش َم همچووون مااهی درخشان(منظور َم ماهی حیوونه ِ)اومده ِ درخواست ِ دوست ـی داد ِ آی مزخرررف. . .:|کااشکی من َم همچین اعتمااد به ِ نفساانی داشت َم واقع ً!پیـ ـف:-اِس

*۲رید ـ*م به ِ مژه ِ هـایع غشنگ ـَم:|نصف ّ مژه ِ های ِ چش ِ سمت ِ راست َم به ِ فاک رَف:/(آدر ِس خووب بود؟)

*۳اینروزا دلگررمی میخواام!وگر نه َ چیزی ک ِ زیااده ِ سرگرمی. . .!

*مَن ینی عاااااشغ ِ این مدل مو َم. . .با شلواار صورت ـی جیغ ُ آستین کوتا سیفیت میچسبه ِ:دـیش!ووووا

+ ف.سین
sad O dah
قالِب ساختیم!سه ِ ـساعته ِ داررَم نِر میزنم اینُ تمووم کنَم!پدرَم رف تووش:"این عکس ِ بـالاشَم تعوویض خواهـ ـَد شُد.هیچ ربطی ب ِ وبم ندااره ِ:|خودَم میدوونَ ـم-)ا َز این آقای ِ رضااای ِ صادقی َم کـ ِ نمیشه ـ دِل ک ـَند کِ!پس فیلا ً هستَن مهمونموـن!!بنده ِ یـه ِ تصمیم ِ بُزُرگَم گرفتَم!بعد ِ امتحاانا قرار ِ زبان ُ ادامه ِ بـد َم البتهـ ِ قررار بوود!دگ ِ ـنی-/اصاً َم حـس ِش مُجوُد نی بخواام برَم!پَ تعطیل میکُنَم تا وقتی ک ِ اـَ این خونه ِ ن ـَحس بریم ُ ادامَ ـش بدم!دلم واس ِ دوسسامَم تنگ میش ـه ِ:|نشااط*،سارا،گیتی،هدیـه .!اما خ ُ نمیر َم دیگ ِ:)"

*مَن اعترااف میکُن َم براای ِ چندمین باار! امتحانار ُ شـَدیدا ً قهوه ای میدَ ـم. . .شدیدا ً:|"

*وجداان ِ مـَن تا بحال ا َز وقوـع ِ هیچ گنااهی؟پیـ ش گیرری نکرده ِ!فقط بعد ِش پیگیرری کرده ِ. . .!یه ِ همچین وجداان ِ خوشگلی دار َم من~>:-"

*اصا ً ب ِ من چ ِ؟به ِ دررَک:|خس ـه ِ میییش َـ م:-(

*میخوااام. . . (فعل ِ دووست داشتنی ِ من ـعاعشغتَـ م دیوونَم ـ میکُنی)

+ ف.سین
sad O nOh

..

فقَط میگَـ م میخواام همینجااا دنیا تموم شه ِ!میگناا ۲۱ سپتامبر یه ِ اتفااقی میفته ِ لابُد میفته ِ دیگه ِ!من شدیدا ً منتظر ِ اون روزَم!شدیدا ً شدیداً

*بااازَم روزای ِ نحس؟بازم فوراان ِ بدبختی ـ ی؟خجالت بکش بااااـا:|

*با هرررکی دووس شدَم تو این دنیای ِ مجازی کثافت در اومَد!فاااااک

*اـینجاایی ک ِ مـَن هست ـَم دیگه ِ بوی زندگـ ی نمید ـه ِ~>:|

*و َ دوباره ِ ایکون ِ شررری ـف~~~>:|

+ ف.سین
sad O hasht
زندگی جووون اصا ْ حال نمیدیاااا!خاک تو سسرت:|
+ ف.سین
sad O haft
ینی من دارَم میمیرم دیگ ِ!هرروز درس،نت،درس،نت. . .چه ِ وضعشه ِ آخه؟روز ِ تکراری دیده ِ بودم ولی دیگه ِ نه تا این حَد!خُدا خُأا میکنَم زودی امتحانا تمووم شه ِ بعدش بشینم کلی کتاب ُ . . .بخونم!:|دلم واسه ِ کتابام تنگ شده ِ:|:(این روزا چیزی به اسم ِ تی وی تو خونه ما معنایی ندااره ِ!:دــی هرکس سرش گرم کاار خودش ِ. . .اصًن یه وضعیه هااا. . .

باطی ر ُ دعوت کردم بیااد باهم درس بخونیم!واقعا ً دیگه ِ تهنایی مخم نمیکشه ِ. . .!اوووف. . .

+بد بیااری مال ِ وقتیه ِ که بَد بی یاری!:|

اینجآ بِه مَرزِ بی تَفآوُتــے هآ رِسیدَم!

ایـטּ روزهآ بــے خیآلِ خیآلَم شُدَم!

مُنتَظِرَم دُنیآ تَمآم شَوَد
+ ف.سین